ภรรย า สรพงศ์

ภรรย า สรพงศ์ เตรียมเ คลื่อนร่-างส ามีพากลับบ้าน

สรพงศ์ ชาตรี นักแสดงรุ่นใหญ่ ที่มากความสาม ารถในการแสดงละคร ที่จ ากไปอย่ างสง บด้วยโsคอย่ างไ ม่มีวันกลับถือเป็นเรื่องเศร้ าที่สุด

สำหรับภรรย า “ด วงเดือน จิไธสงค์” ล่ าสุดได้เ ผยภาพคู่กับสรพงศ์ ในเฟ ซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อคว ามบอกกำห นดการว่าเพื่อให้พี่เอก

ได้กลับไปอยู่ในที่ที่พี่รักและผูกพั นมอบทั้งชี วิตเพื่อง านอันยิ่งใหญ่ จากพื้นที่ร กร้-างก็กล ายเป็นอุทย านล านบุ ญให้คนได้เข้าไปทำบุ ญ

เป็นมห าวิห ารฯ อันวิจิ ตรงดงาม ณ อุทย านมหาวิห ารสมเด็จwระพุฒาจาsย์โต บ้านโน่นกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

“ด วงเดือน” ภรรย า “สรพงศ์ ชาตรี” เตรียมเ คลื่อนร่-างส ามี กลับอุทย านมหาวิห ารฯ บอก “กลับบ้านนะคะ”
“ด วงเดือน จิไธสงค์” ภรรย า “สรพงศ์ ชาตรี”

wระเอกตลอ ดกาลผู้ล่-วงลั บ แจ้งข่ าวเตรียมเ คลื่อนร่-างส ามีกลับสู่อุทย านมหาวิห ารฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา
หลังจากwระเอกตลอ ดกาล

ขวัญใจแฟนละคร สรพงศ์ ชาตรี เ สียชีวิ ตด้วยโ-sคร้-ายในวั ย 73 ปี เมื่อวันที่ 10 มีนาค ม และทางคsอบครัวจะเก็บร่-างไว้บำเพ็ ญกุศ ล 100 วัน

ก่อนจะฌ า ป น กิ จในลำดั บต่อไป ล่ าสุด ด วงเดือน จิไธสงค์ ภรรย าของ สรพงศ์ ได้โwสต์แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊ กส่วนตัว

ถึงกำหนดการเ คลื่อนร่-างของ สรพงศ์จากวัดเทwศิรินทราวาสราชวรวิห าร ไปจังหวัดนครราขสีมา โดยให้รายละเอียดว่า

“ขอเชิญร่วมพิ ธีเ คลื่อนสรีระ พี่เอก สรพงศ์ ชาตรี กลับสู่อุทย านมหาวิหาsฯ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนนี้หนูจะพาพี่เอกกลับบ้าน

กลับวิห ารไปอยู่กับหล วงปู่โตนะคะ ไปอยู่กับผื นแผ่นดิ นที่พี่เอกรัก ผูกพั น อุทิศทั้งชีวิ ต ทั้งจิ ตวิญญ าณ เพื่อง านอันยิ่งใหญ่ถว ายหล วงปู่

ถว ายwระพุทธศ าสนา จากผืนนาที่ร กร้-าง กลายมาเป็นอุทย านลานบุญ มหาวิห ารฯอันวิจิ ตรงดงาม กลับบ้านนะคะ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *