3 ร าศี ต้องระวั ง

“อาจารย์ยุทธ” 3 ร าศี ต้องระวั ง หลังดาวพฤหัสย้ ายเข้าสู่ร าศีมีน

“ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ได้พลั งแห่งความมั่นคงสำหรับท่านที่ทำความดีอยู่เสมอแปลว่าบุ ญเต็มบริบูรณ์ เรียกว่า บุ ญฤิทธิ์พิชิ ตบ าปเคร าะห์””อาจารย์ยุทธ” โหรชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุ วันที่ 8 เมษายน 2565

ด าวพฤหัสย้ายเข้าสู่ร าศีมีน

“ด าวพฤหัสย้ายครั้งนี้ได้พลั งแห่งความมั่นค งสำหรับท่านที่ทำความดีอยู่เสมอแปลว่าบุ ญเต็มบริบู ร ณ์ เรียกว่า บุ ญฤิทธิ์พิชิตบ าปเคร าะห์”

โดยมี 3 ร าศีที่ต้องระวั งคือ

– ร าศีเมษ อาจจะต้องระมั ดระวั งในเรื่องผู้ใหญ่บ้างอาจจะถูกเพ่ งเล็ งหรือถูกตรวจสอบอยู่บ้าง แต่ก็มีโอกาสด้ านดีคือมีความสำเร็ จ

จ ากการที่ทำงานแบบลองผิ ดลองถูกจ นสำเ ร็จได้ ใครที่ว่าอย่ างไรอย่ าไปสน ขอให้อ ดทนทำต่อไป รับรองจะสำเร็ จแน่นอน แต่ฝ่าฝั นหน่อย

– ร าศีสิงห์ อาจจะต้องระวั งในเรื่องของการสู ญเสี ย ญ าติผู้ใหญ่ หรือ ห่างไกลคนที่รัก รวมถึง เกณฑ์การได้มรด กต กทอด และอาจจะมีผลด้านการศึกษาบ้างสำหรับน้องๆ หนูๆ ขยั นมากเป็นพิเศษ เพราะต กตำแหน่ง พิ น ทุ บ า ท ว์

– ร าศีตุลย์ ดาวพฤหัสตกอริ ควรระวั งเรื่องเจ้ านายไม่โปรด ไม่ปลื้ ม หรือ มอบงานให้ทำ แต่ผลลั พออกมากลับให้เป็นคนอื่นได้ผลงานทั้งที่ฝื อเป็นของเราแท้ๆ แต่จะชนะปัญห าด้วยการว างแผนได้อย่ างรอบคอบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *