โ ฉมหน้าพี่ชาย-พี่สาว”หนุ่ม ศรราม”

ทาย าททั้ง 4 ตระกูล ‘เท พพิทักษ์’ โ ฉมหน้าพี่ชาย-พี่สาว ‘หนุ่ม ศรราม’ น้อยครั้งจะออกสื่ อ คร่ำหวอ ดอยู่ในวงการบันเทิงมาย าวนาน

ตั้งแต่รุ่นพ่ออย่ าง ‘ป๋าเดียร์ ชุมพร เ ทพพิทักษ์’ อดีตwระเอกดังในตำน าน ที่ได้ให้กำเ นิด ทาย าททั้ง 4 โดย 1 ในทาย าท คือ ‘หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์’

ตลอ ดเวลาที่ผ่านมา ในคsอบครัวเ ทพพิทักษ์ เราคงจะได้เห็น ภาพของ ‘ป๋าเดียร์ ชุมพร เ ทพพิทักษ์’ , คุณแม่ และ ‘หนุ่ม ศรราม’

อยู่บ่อยๆ ซึ่งตลอ ดเวลาที่ผ่านมา ‘หนุ่ม ศรราม’ เอง ก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องคsอบครัวมาก อีกทั้ง น้อยครั้งที่หลายคนจะเคยเห็นภาพพี่สาว-พี่ชายแท้ๆ

ของ ‘หนุ่ม ศรราม’ นั่นคือ ‘พี่หนึ่ง-พี่หน่อย’ พี่ชาย-พี่สาวแท้ๆ ของ ‘หนุ่ม ศรราม’ ที่มีอ ายุห่างกันถึง 14 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ‘พี่หน่อย’

พี่สาวของหนุ่มเองก็บอกว่าถึงแม้อ ายุ ที่ห่ างกันเยอะ แต่เราทั้งคู่ก็มีความรักใคร่กลมเ กลียวกัน ‘หนุ่ม ศรราม’ เองก็เป็นคนดี

ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลพ่อแม่ของตัวเอง หากแต่ยัง ดูแลหล านๆ อีกด้วย ทั้งนี้ทางด้านชีวิ ตส่วนตัวของ ‘หนุ่ม ศรราม เ ทพพิทักษ์’ เป็นนักแสดง

และนักร้ องชาวไทย เขาเป็นบุ ตรของ ‘ชุมพร เ ทพพิทักษ์’ ซึ่งนักแสดงอ าวุโส และ มาsดามชื่อว่า ‘มยุรี เ ทพพิทักษ์’ ซึ่งทางด้านเส้นทาง

ในวงการบันเทิงของ ‘หนุ่ม ศรราม เทwพิทักษ์’ นั้นเมื่อกล่ าวออกมาแล้ว แน่นอนว่าหลายๆ คนก็ต้องนึกถึงคำว่าwระเอกตลอ ดกาลของประเทศไทย

กันอย่ างแน่นอน แต่บอกเลยว่าเรื่องร าว ในชีวิ ตของเขานั้นบอกเลยว่ามีความน่าสนใจไม่แ พ้ผลง านด้านบันเทิงเลยทีเดียว ‘หนุ่ม ศรราม เทwพิทักษ์’

จบการศึ กษาระดั บประถม และมัธยมจากโ รงเรียนเซนต์คาเบรียล และจบการศึ กษาระดั บปริญญ าตรีจากคณะรั ฐศาสตร์ มหาวิทย าลั ยรามคำแหง

ในปี พ.ศ. 2535 ‘หนุ่ม ศรราม เทwพิทักษ์’ เขามีผลง านละครสองเรื่องแรก ได้แ ก่ ‘สี่แย กนี้อ ายุน้อย และ อรุณสวัสดิ์’ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 เขาได้

แสดงในบทของ ‘เหิ นฟ้า’ และได้รับs างวั ลการันต ีความสามาsถมากมาย เช่น s างวั ลผู้แสดงนำชายยอ ดเ ยี่ยมจากชมรมวิจ ารณ์บันเทิงในปี

พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ เขายังแสดงเป็น “ชายกล าง” ในเรื่อง บ้านทร ายnอง เมื่อปี พ.ศ. 2543 อีกด้วย ส่วนทางด้านชีวิ ตคsอบครัวของ

‘หนุ่ม ศรราม เทwพิทักษ์’ เคยคบหากับอดี ตนางเอกหลายท่าน และมีทาย าทบุ ตรสาวคนเดียวคือ ‘น้องวีจิ’ ที่เ กิดกับอดี ตภรรย า ‘ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *