หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง”กระติก”ตอบชั ด

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง กระติก ตอบชั ด พวกตัวปั่ น 

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ง กระติก ตอบชั ด wวกตัวปั่ น จงรับผลจ ากการกsะทำ ใครพู ดอะไรไว้ ก็ต้องรับผิ ดชอบกับคำพู ดของตนเอง

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง กระติก ตอบชั ด พวกตัวปั่ น จงรับผ ลจากการกsะทำ หลังจากที่ กระติก อิจศรินทร์ ซึ่งจ ากน้ำเ สียงของเธอ

เห็นได้ว่าเธอมีความโ ล่งใจอย่ างที่เคยให้สัมภ าษณ์กับสื่ อไปก่อนหน้านี้จริงๆ ที่ว่า หลังจากรับส ารภาพแล้วรู้สึกโ ล่ง ต่อไปจะได้ไม่ต้อง

มาคอยนั่งกั งวลเเล้ว ทำง านต ามปกติใช้ชีวิ ตปกติ ส่วนการรับส ารภาพเรื่องใดนั้น ตนยังไม่ขอเปิดเผย ซึ่งรับส ารภาพไปก็ได้มีการพู ดคุย

กับกลุ่มเพื่อนบ นเรืออีก 4 คนเเล้ว ทุกคนไม่มีการตำห นิถึงการรับสาsภาwเรื่องนี้ เพราะทุกคนรู้คว ามจริงอยู่แล้ว พร้อมยืนยั นว่าอีก 3 คน

บ นเรือสปี ดโ บ๊ทก็ไม่มีใครเคยพู ดเรื่อง ต.ม ไปฉ ี่ท้ ายเรือ เรื่องนี้มีเเค่แซนพู ดคนเดียว เ กี่ยวกับเรื่องนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้โฟนอินสัมภ าษณ์ส ดกับ

โดย หนุ่ม กรรชัย ได้ส อบถามในหลายๆ เรื่องหลังจ ากที่เธอได้ไปมอ บตัวกับตำsวจที่ สภ.นนทบุรี กับนายสิระ เจ นจาคะ ในฐ านะตัวเเทนที่ปรึ กษา

พร้อมทั้งถามอีกว่า ทำไมถึงได้ไปรู้จักกับนายสิระ กระติก ได้ตอบประเ ด็นข้ อสงสัยนี้ว่า เพื่อนคุณพ่อเป็นทน ายมือปร าบที่ทำง านอยู่

ในสำนั กง านของ นายสิระ อยู่แล้ว ประกอบกับที่ ตนเองเห็นว่า นายสิระ ทำค ดีให้กับลุงนิด (คนหาปล าที่ในคลิ ป ส.ส.เต้) ซึ่งมันเ กี่ยวกับตน

จึงได้ไว้วางใ จให้นายสิระมาจัดก ารให้ ซึ่ง นายสิระ มีสำนักง านกฎหม าย แล้วคนที่เป็นทน ายให้ตนก็เป็นเพื่อนกับคุณพ่อด้วย

คือจังหว ะมันพอดีเลย ส่วนประเ ด็นที่ว่า จ๊อบ ไปรับข้อกล่ าวหาเหมือนกัน แต่ไม่ได้สาsภาwอะไรเลยนั้น เธอระบุว่า เธอไม่ได้คุยกับใครเลย

จริงๆ แล้วเธอไม่มีเบอร์จ๊อบ ซึ่งเธอจะมีแค่เบอร์แซน ปอ ที่เธอรู้จัก สำหรับ โรเบิร์ต เธอจะมีการคุยในช่วงแรกๆ ตอนที่ไปบ วช

แต่หลังจ ากนั้นก็ไม่ได้คุยกับใครเลย สำหรับประเ ด็นที่ว่า 5 คนบ นเรือเริ่มแต กคอกันเองนั้น ตนคิดว่าไม่ เพราะยังคุยกันปกติ แต่สำหรับคำให้การนั้น จริงตนก็ว่าจริง ตรงไหนว่าไม่ก็ไม่ ยึ ดหลักต ามความเป็นจริง


ก่อนที่ หนุ่ม กรรชัย จะยิ-งคำถามเ ด็ดว่า “มีคนมามาให้ติกพูดว่าบ นเรือมีไ วน์ 3 ขวดใช่มั้ย” เนื่องจาก ปอ ตนุภัทร เคยบอกว่า ตนดื่ มไป 3 ข วด แต่ข้อเ ท็จจริงที่ออกมาปร ากฏว่าไม่ใช่

กระติกถึงเงียบไปพักหนึ่ง ก่อนที่เธอจะบอกว่า “….อันนี้มันจะอยู่ในสำน วนแล้วพี่” ก่อนที่หนุ่ม กรรชัย จะหันไปถาม นายสิระ แทน แต่นายสิระก็ยังโ บ้ยให้ไปถามกระติกแทน

จากนั้นทั้ง 3 ถึงได้แค่นหัวเราะออกมา หนุ่ม กรรชัย จึงได้บอกว่า “งั้ นไม่เป็นไร” แต่สิ่งที่ กระติก ยืนยันได้ก็คือ เธอไม่ได้เป็นคนโ ยนของลงน้ำ

แต่เมื่อ หนุ่ม กรรชัย ย้ำถามว่า ไม่ใช่กระติกโ ยน แต่เป็นคนอื่นถูกมั้ย? ซึ่งทางกระติกก็ยังได้บอกว่า อันนี้ก็อยู่ในสำน วนเหมือนกัน

อีกทั้ง กระติก ยังได้ยอ มรับอีกว่า มีคนมาบอกให้ไปสถานีตำร วจช้า จริงๆ ตั้งใจจะไปกันอยู่แล้ว แต่พอมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมีคนแนะนำว่าอย่ าเพิ่งไป

ก็เลยเ ชื่อในคนแนะนำก็เลยต้องเชื่ อเขา กระติก ยังได้ยืนยั นอีกเรื่องที่ว่าเธอจะฟ้oงคนที่พูดwาดพิ งให้เธอเ สียหายว่า พูดรวมๆ ละกัน ทุกคนมีสิ ทธิ์ที่จะ

แสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว แต่ถ้าความคิดเห็นนั้นมันทำให้คนที่ถูกพู ดถึงได้รับความเดือ ดร้ อน สร้ างความเ กียจชั ง ก็ต้องมีการรับผิ ดชอบ

ใครพูดอะไรไว้ ก็ต้องรับผิ ดชอบกับคำพู ดของตนเอง “แต่สำหรับประชาช นคนทั่วไปเราเข้าใจว่า ทุกคนรักโม มีอารมณ์ร่วมกับข่ าว

และอาจจะเข้าใจไปต่ างๆ นานา ถูกบ้างผิ ดบ้างมาคอมเ ม้นต์เรา อันนี้เข้าใ จได้ไม่ว่ากัน แต่สำหรับคนที่เป็นตัวปั่ น สร้ างความเ กียจชั ง

ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ถึงได้พู ดแทร กทันทีหลังจ ากที่ได้ยินคำว่าตัวปั่ น พร้อมพูดขึ้นอีกว่า “ไม่ได้หม ายความถึงพี่ใช่มั้ย” เนื่องจาก นายสิระ

ได้หันมามองทางพิ ธีกรคนดัง ซึ่ง ทางกระติกก็ได้เปล่งเ สียงหัวเราะออก พร้อมบอกว่า ไม่ใช่พี่หนุ่ม “หนูไม่ว่าประชาช นทั่วไปนะพี่หนุ่ม

เพราะมีคนชี้นำเขา เขาไม่รู้จักเรา ไม่รู้จักเ หตุก ารณ์ไม่รู้อะไรเลย เพราะเขาดูต ามข่ าว พอเห็นข่ าวเขาก็มีอารมณร่วม คนชี้นำเขาก็มีอารมณ์ร่วม ติกเข้าใจหม ดแหละ แต่พวกชี้นำเนี่ยคืออะไร”

อย่ างไรก็ต าม เธอยังได้ยืนยั นโ ยนไม่wาดพิ งถึงชื่อใครอื่นว่า ใครที่พูดอะไรไว้ก็จงรับผ ลจากการกsะทำเหล่ านั้น แม้หนุ่ม กรรชัย จะถามตรงๆ เลยว่า จะฟ้oง หม อของขวัญ แอนนา และ ฮิปโป หรือไม่

ข้อมูลจาก:โ ห น ก ร ะ แ ส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *