ร่วมยินดี

เปิดบ้าน 100 ล้ าน ‘ฮาย อาภาพร’ ภูมิใจกับความสำเร็จในวั ย 53 ปี ของขวัญที่รอคอ ยให้ตัวเองและแม่

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของนักร้ องชื่อดัง ฮาย อาภาพร นครสวsรค์ ในวั ย 53 ปี ที่เธอเก่งทั้งด้านการเป็นนักร้ อง

พิ ธีกร นักแสดง และทางด้านการศึ กษา ที่ล่ าสุดเรียนจบเป็นบัณฑิตป้ายแด ง เข้ารับประwระราชท านปริญญ าบั ตร

มหาวิทย าลั ยกรุงเ ทพธนบุรี ปริญญ าตรี คณะรัฐศ าสตร์ โดยเจ้าตัวโ พสต์ภาพผ่านอินสตร าแ กรม พร้อมแ คปชั่น

บอกว่า “บัณฑิตพร้อม” เมื่อเจ้าตัว โ พสต์ภาพ เพื่อนวงการบันเทิง และ แฟนคลับ ต่ างเข้ามาคอมเ มนต์
แสดงความยินดี

กันอย่ างมากมาย เช่น สุนารี คอมเ มนต์ว่า “ยินดีด้วยนะอ้วน” , เอ ไชย า คอมเ มนต์ว่า “ยินดีด้วยครับพี่ฮาย” , เปาวลี คอมเ มนต์ว่า

“ยินดีด้วยนะคะแม่ฮาย” ฮาย อาภาพร เปิดบ้านหลังใหม่สุดอลั งการ ร าคาเกือบ 100 ล้ าน ตกแต่งสไตล์อิต าลี สวยห รูหร าทุกมุม

ที่สร้ างจากน้ำพั กน้ำแร งตัวเอง ออกแบบตกแต่งเองต ามความชอบ พร้อมเผยป มในใจตอนเป็นเ ด็ก ที่ทำให้ตกแต่งบ้านสุดห รู

เต็มไปด้วยโคมไ ฟแชนเ ดอร์เลียกว่า 10 จุด การแต่งบ้านเน้นตกแต่งสไตล์อิต าลี เพราะเคยไปเ ที่ยวที่นั่นแล้วชอบมาก

จึงนำมาใช้เป็นแร งบันด าลใจ ส่วนโซฟ าหลังใหญ่ของบ้าน ที่หลายคนฮื อฮา โซฟาหลังนี้ต้องสั่ งทำเท่านั้น ให้โ รงง านมาวัดขนาด

ที่บ้านแล้วทำใหม่ขึ้นมาสาม ารถนั่งนอนได้อย่ างสบาย มีนกยูงตัวใหญ่ตกแต่งอยู่ด้วย เพราะส่วนตัวชื่นชอบนกยูงมาก

และอีกความอลั งการบนเพดานบ้านที่สูงถึง 9 เมตร มีโคมไ ฟแชนเดอเลียร์สวยระย้ า ตกแต่งระยิบระยับอยู่เต็มบ้าน เหมือนในบ้านเป็นโ ชว์รูม

เพราะมีมากถึง 12 ตัว ไปโ ชว์รูมบางที่ยังมีแชนเดอเลียร์น้อยกว่าที่บ้านฮายอีก ซึ่ง ฮาย อาภาพร ยอมรับว่า ที่ตกแต่งแบบนี้มา

จ ากป มในใจ ย้อนกลับไปตอนเป็นเ ด็ก ที่บ้านไม่มีไ ฟฟ้าใช้ ไม่มีตะเกียง เวลาจะอ่านหนั งสือต้องใช้ขี้ไ ต้จุด ซึ่งกลิ่นมันเห ม็นมาก

อ่านหนั งสือเสร็จรูจมูกดำไปหม ด จะอ่านทีก็ต้องจุดทีต้องท นกลิ่น และส่วนตัวเป็นคนแ พ้กลิ่ นพวกนี้ จ นวันที่มีโอกาสได้ทำบ้านตัวเอง

ก็คิดว่าบ้านเราต้องสว่างไสว ทุกมุมต้องมีแชนเดอเลี ยร์ แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีมากถึง 1 โ หลแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้ องลูทุ่งสาว

ที่มากความสาม ารถและถือว่าเป็นอีกคนที่กตุญญูอย่ างมากซึ่งเมื่อไม่นานทางเจ้าตัวนั้นก็ได้สร้ างบ้านใหม่หลังใหญ่โตอย่ างมาก

เพื่อที่จะให้เป็ฯของขวัญกับตัวเองเพราะอย ากให้คุณแม่มีสุ ขภาพที่แข็งแ รง อยู่เคียงข้างกันไปนานๆ จึงต้องหาวิธีดูแล

โดยเฉพาะเรื่องของอาห ารการกิ น ฮาย อาภาพร ก็ได้เผยวิดีโ อขณะที่กำลังต่อรองกับแม่ เนื่องจ ากท่านอย ากทานข้าวเหนียวมะม่วง

แต่ตัวเธอเองไม่อย ากให้ท าน จึงได้ใช้วิธีให้เ งินส ดที่มีอยู่ในกระเป๋าทั้งหม ดให้เป็นค่ าจ้ างไม่ให้ท านแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *